Jak budeme řešit opendata ve veřejné správě

Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR

Workshop CentraLab a otevřená data, prosinec 2013

OPEN…

Není to jen o samotných datech

Hodně se hovoří o “opendatech” jako otevřených datech

Existují ale i “openservices” jako otevřené služby

Jak publikujeme a prezentujeme data

Veřejná správa prezentuje data několika způsoby:

 1. Jako statické informace na webu
 2. Jako dokumenty na webových stránkách
 3. Jako webová rozhraní různých veřejných seznamů a rejstříků
 4. Jako odpovědi na žádosti o svobodný přístup k informacím
 5. Jako odpovědi na dotazy formou různých API rozhraní
 6. Jako strojově čitelná a popsaná data (opendata)

Vysvětlení … lidsky

Otevřená data jsou data, která veřejná správa vypublikuje, jsou k dispozici pro kohokoliv, nikdo o ně nežádá, ale rovnou je využívá a jejich využívání se nijak neomezuje a nekontroluje a nesleduje.

Taková data mohou být využívána jak pro potřeby veřejných služeb, tak pro potřeby občanů, tak pro potřeby komerčního i neziskového využití a dokonce se nad takovými daty dají vytvářet komerční služby a produkty.

Opendata are provided “as is” without any usage limitation and regulation.

…ve veřejné správě

Pro to, aby data veřejné správy byla považována za otevřená tak není striktně vyžadováno, aby navíc byla primární, zveřejněná bez zbytečného odkladu, neomezující přístup a stále dostupná, protože zajištění těchto podmínek nemusí být vždy v prostředí veřejné správy snadné. Protože ale splnění těchto podmínek dále zlepšuje využitelnost dat jejich potenciálními uživateli, je vhodné se o jejich naplnění snažit.

…ve veřejné správě

K vymezení otevřených dat je třeba ještě podotknout, že otevřená data jsou publikována, aby mohla být dále využívána ostatními orgány veřejné správy i dalšími právními subjekty a soukromými osobami. Veřejná správa disponuje ale i celou řadou dat, která ze své podstaty nejsou veřejná, respektive jsou nějakou právní formou chráněna (třeba osobní údaje podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů apod.). Takováto data pochopitelně nelze považovat za otevřená data, nicméně statistická a agregovaná data z nich v souladu se zmocněním vytvořená, již otevřenými daty být mohou (například počet obyvatel v obci jako statistické číslo, nikoliv však jako jejich seznam).

Principy otevřených dat

Opendata dle…

Otevřená data se dají rozdělit třeba podle formy využití:

Dále se dají dělit dle jejich technické formy a složitosti topologie:

Historie otevřených dat

O opakovaně využitelných datech “Reusable data” se začalo hovořit v roce 2000 s rozvojem národních databází členských států EU

Od roku 2003 existuje legislativa (směrnice o opakovaném využívání informací veřejného sektoru) a ta říká, že mají existovat data veřejné správy, která by se nejen napříč veřejné správy sdílela a dala automatizovaně využívat. Stanovuje pár definic a zásad a stanovuje možnost katalogu takových informací v jednotlivých státech.

Od roku 2009 se takovýmto datům říká “Opendata” - tedy otevřená data.

Nejsou to jen “opendata” ale i “Linkeddata” …

Historie po česku

Otevřená data v České republice trochu zprofanoval jednostranný pohled na “opendata” jen jako na protikorupční opatření

Trochu jsme nepochopili smysl otevřených dat a otevřených služeb

Problémy v této oblasti

 1. Neexistuje regulační rámec pro otevřená data a jejich rozsah
 2. Neexistuje česká právní definice toho, co to jsou otevřená data
 3. Veřejná správa neumí s opendaty dostatečně pracovat (neumí je publikovat a neumí je využívat)
 4. Nejsou dostatečně popsány rozdíly mezi “otevřenými daty” a “daty poskytovanými dle svobodného přístupu k informacím”
 5. Neexistuje model klasifikace a třídění otevřených dat dle jejich datových sad
 6. Principy interoperability na úrovni EU se teprve tvoří
 7. Musíme si uvědomit, že data nepublikujeme pro sebe

Implementace nové směrnice o opakovaném využívání informací veřejného sektoru

Nová směrnice přináší změny do dvou oblastí

 1. Oblast přístupu k informacím (implementuje se do Zákona o svobodném přístupu k informacím)
 2. Otevřená data veřejné správy - opendata (implementace do Zákona o ISVS, Zákona o svobodném přístupu k informacím a další legislativy)

…implementace směrnice není ještě úplně vyjasněna

Co nás čeká?

Opendata jako princip

Při tvorbě nového strategického rámce e-governmentu a nastavení nových principů…

Národní legislativa

Problémy současného stavu

V naší legislativě nejsou opendata nijak upravena

Národní legislativa

Jak to má vypadat?

 1. Obecná právní úroveň - stanoví, že co mohou být opendata, to také mají být a jsou veřejná
 2. Obecná procesní a technická úprava - definuje, co jsou opendata, jak to vypadá, jak se to publikuje, kde se to hledá apod. - bude v Zákoně o ISVS a souvisejících standardech
 3. Konkrétní procesy publikace v katalogu a správy (prováděcí vyhláška k Zákonu o ISVS)
 4. Právní úprava jednotlivých oblastí - v různých právních předpisech bude stanoveno, že něco jsou opendata (odskok na ISVS) a odkud se publikují

Národní legislativa

Úprava v Zákoně o svobodném přístupu k informacím

???

(zvažujeme vazbu mezi publikovanými opendaty/linkeddaty a tím samým pokud si o to žádá někdo dle Zákona o svobodném přístupu k informacím)

Národní legislativa

Úprava v Zákoně o ISVS

Základní právní rámec pro otevřená data

Národní legislativa

Úprava jednotlivých dat

Každý zákon stanovující závazně některá data jako opendata musí říkat něco ve smyslu: “Tato data jsou otevřenými daty veřejné správy dle zvláštního zákona” (vazba na Zákon o ISVS).

Tím se zajistí vazby u jednotlivých dat na obecné principy opendat, se všemi právními, procesními a technickými důsledky.

Realizovat vazbu “data v ISVS budou publikována jako opendata a to jako funkcionalita systému”.

Katalog

Katalog otevřených dat veřejné správy je primárním informačním zdrojem o datových sadách otevřených dat. V rámci katalogu samotného nejsou primárně uchovávána samotná data, ale obsahuje informace o datových sadách a jejich umístění a o správcích datových sad a o jejich validitě a aktuálnosti.

…mimochodem sám katalog je datovou sadou opendat

Principy katalogu

Povinné náležitosti záznamu v katalogu

Každý záznam v katalogu bude obsahovat vymezení datové sady, formát a případně informaci o datovém modelu (popis, XSD schéma, apod.), popis dat a jejich využití, OVM které je správcem dat a ISVS z nějž jsou publikovány, informace o aktualizaci dat, formu licencování a užití, samozřejmě URL adresy datových sad, …

Postup pro publikaci záznamů o zdrojích dat v katalogu

 1. Správce dat (orgán veřejné moci) vyplní příslušný formulář, který je k dispozici na PVS. Ve formuláři uvede veškeré informace o zdroji dat
 2. Správce dat zašle vyplněný formulář prostřednictvím datové schránky
 3. V Katalogu otevřených dat na PVS bude zveřejněn záznam o zdroji dat

OVM publikující data

musí vyřešit:

…jak na to?

Jedním z konkrétních způsobů, jak připravit informační systémy ve veřejné správě je…

…jako povinnou podmínku pro financování úprav zejména centrálních IS v následujícím období stanovit také úpravy pro publikování otevřených dat jako datových výstupů

Chceme, aby publikování dat také ve formě “opendat” a služeb také ve formě “openservices” bylo povinnou součástí realizace úprav IS v rámci modelu sdílených služeb.